Young Trust Movement

En mötesplats för unga & föräldrar
Young Trust Movement

Vad folkbildning är för mig…

Posted in Att Folkbilda... on 15 april, 2015 by stigfinde

YT Folkbildning 1

Grupper för Föräldrar!

Posted in Grupper för föräldrar on 15 april, 2015 by stigfinde

Inom kort startar vi grupper för föräldrar. Kolla vår Facebooksida eller här för fortlöpande information!

https://www.facebook.com/leif.laudinger

FiF Annons 1

Grupper för Unga!

Posted in Grupper för unga on 15 april, 2015 by stigfinde

Inom kort startar vi grupper för unga. Kolla här eller på vår Facebook-sida för fortlöpande information!

https://www.facebook.com/leif.laudinger

YT Annons 1

Nu är vi igång!

Posted in Grupper för män with tags on 15 april, 2015 by stigfinde

Huvud Orig Spec skrivb 2c

Nu har vi dragit igång första gruppen ”Män emellan”. Känns kanonbra! Verkar som om gruppen börjar växa på direkten. Vi är oerhört många män som söker känsloventiler och som har behov av att snacka om sådant som vi kanske sällan eller rent utav aldrig brukar prata om män emellan.

Dessutom verkar vår grupp ”Det hände igen  –  att vända en trend” komma igång också! Det är en stödgrupp för män med våldsbeteende där vi som utövare får chans att stödja varandra till ökad självinsikt och ett förändrat beteende.

Vill ni deltaga i grupperna är ni välkomna att antingen skicka ett mail till postmaster@stigfinde.se eller ringa 073-9346988.

Leffe L

Närmiljön  –  En möjligheternas högborg.

Posted in Förändringsarbete i närmiljöer on 1 april, 2015 by stigfinde

Precis som hos oss vuxna är det mycket viktigt att det i arbetet med unga finns lockelse och drivkraft. De unga måste få känna att deras deltagande har betydelse, gör skillnad och skapar ett framtida värde.

För att åstadkomma detta behövs starka mentorer och ledsagare med livserfarenhet, kunskaper och inte minst stadga. Vuxna i deras egen vardagsnärhet bör utgöra den viktigaste basen för de incitament som fångar de ungas intresse. Då gäller det att dessa är av godo för att de unga ska hamna på rätt köl i sina begynnande liv.

Att finna utmaningar för de unga som lockar till deltagande blir en uppgift för oss vuxna att ta tag i. Men vad kan då dessa incitament bestå av? Framför allt gäller det att utröna faktiska intressen och vad som inspirerar de unga till att aktivt vilja deltaga i skeenden som leder til någon form av resultat och som innebär någon form av vinning. Vidare är det lika viktigt att detta incitament visar ett tydligt tecken på att kunna täcka behovet av stimulans i de ungas vardag stark nog att hålla dem borta från exempelvis kriminalitet, droger, våld och andra negativa, destruktiva beteenden.

I vår ungdom översvämmas vi av känslor inför alla de omständigheter som ska leda oss från barndom via tonåren til vuxenlivet. Att få belysa, beskriva, berätta och uttrycka sig om dessa farhågor, längtan drömmar, undringar o.s.v. är av stor betydelse för en gryende vuxen. Om dessa yttringar också kommer till praktisk nytta och på sikt blir till stor betydelse för deras egen vardag är detta ett extra, starkt plus i kanten!

Vi måste kunna peka på morötter framöver som såväl stimulerar som visar vägen för våra unga till en hållbar framtid. Kanske är det att få berätta sin historia som utgör en av lockelserna eller kanske är det att just få uttrycka sig och sina känslor via musik, teater, film eller någon annan kulturyttring Ett incitament kan då vara att…

–       Om ett år ska vi berätta vår historia om vår egen närmiljö så att alla ser vilka enorma resurser vi utgör i vår stadsdel.

–       Om ett år ska vi bjuda in de angränsande närmiljöerna och visa hur vi unga bygger vår framtid tillsammans med övriga generationer

–       Vi ska ställa till med en hejdundrande kulturmånad där vi unga visar upp våra egna berättelser om våra liv i bokform, film- och musikform, teater, utställningar m.m.

Under och samtidigt med denna process är det minst lika viktigt att vi tillsamans med de vuxna finner motsvarande incitament som appellerar till dem och deras verklighet. Ännu bättre är om vi på vägen kan närma de ungas och de vuxnas incitament till varandra. Då har vi vunnit en dubbel seger!

För att möjliggöra dessa positiva processer krävs goda ledsagare och mentorer med goda kunskaper och redskap för att frigöra såväl unga som vuxna resurser. Varför det är speciellt viktigt med betoning på ledsagare och mentorer är just en tyngdpunkt på grundinställning inför uppgiften. En ledsagare finns med som verktyg till de befintliga resurser som frigörs hos var och en som deltar i processen. Han/hon gör sällan något för människor utan snarare och i första hand tillsammans med dem. Denna resurs utgör mentor såtillvida att denne ansvarar för sina adepters personliga utveckling på ett eller annat sätt. Denne tar också hänsyn till lokala, kulturella sedvänjor och gör sig givetvis förtrogen med dessa. Även en mentor drar lärdom av de skeenden denne deltar i för att inför nästa process växa som medmänniska och i sin uppgift.

Men åter till de ungas incitament…

För att nå de unga och låta dem få del av tankegångarna krävs ett personligt engagemang ”på hemmaplan” av i synnerhet de ledsagare och mentorer som anlitas. Det handlar i första hand om att söka ungdomarna där de finns; på fritidsgården, i skolan, i gänget, på torget eller var det nu är de unga befinner sig som man vill nå. Att vinna ungas förtroende är en självklarhet när man ska jobba med denna typ av process. Därför bör också berörda, offentliga instanser i området vara förtrogna med att mentorerna finns och vad som är på gång.

Det gäller också att dessa mentorer har stadigt på fötterna när det kommer till de lockande incitamenten som presenteras och på vilket sätt de förmedlas. Kanske finns någon form av ungdomsverksamhet i området där äldre unga med ”sunda” vanor och leverne kan förmedla kontakten. Där kan finnas en befintlig verksamhet som vill utgöra en god grund för unga att kunna utvecklas gynnsamt inför framtiden  – exempelvis en fritidsgård, en idrottsförening eller liknande. I alla situationer i detta initialskeende är det oerhört viktigt att involvera befintliga, positiva resurser i det område som berörs.

Kanske har mentorerna eller någon annan deltagare kontakter med externa verksamheter och resurser som kan vara till gagn för framtida projekt och processer. Dessa bör ju då vidtalas redan i initialskedet. Kanske är de också ännu bättre på att formulera goda incitament för de unga! Det finns exempelvis mycket duktiga mentorer vad gäller att ge unga möjlighet att komma till tals genom de olika kulturyttringar vi förut nämnt. Huudmentorn/-mentorerna kan vara goda språngbrädor till sådana kontakter. Man får heller inte glömma bort de ungas kontakter i de yttringar som kommer till stånd. Kanske finns någon ”kändis” som kan tänka sig utgöra ”morot” för de unga att samlas och att möta de blivande huvudmentorerna.

Hur som helst är just de första mötena med de unga  –  framför allt med dem i riskzonen  –  direkt avgörande för en kommande, god och konstruktiv fortsättning. Och en sak till att verkligen understryka är, att det alltid finns goda föredömen även bland de unga som är villiga att arbeta hur mycket som helst för att rädda sina kompisar från dåliga yttringar i närmiljön. Att ta med dem redan på ett tidigt stadium kan i sig utgöra lockelse för övriga unga att vilja deltaga, när de ser engagemanget och möter entusiasmen hos de redan involverade ungdomarna.

Ett första steg på vägen bör vara att utröna, söka upp och möta de nyckelpersoner såväl som verksamheter som känner området och miljön bäst och som redan utgör viktiga komponenter i det vardagliga livet i närmiljön. De om några känner sin miljö och de mötespunkter som finns där för såväl barn, ungdomar som vuxna. Genom att involvera dem i arbete och tankegångar införskaffas den nödvändiga informationen för att lägga grunden för möten med ungdomarna. Här har mentorer och framtida deltagare möjligheter att skapa utgångspunkter för framtida processer och projekt.

Huvudmentorer utgör spindlar och nätverksskapare för alla typer av projekt och utvecklande processer i närmiljöer. De kan genom sina pedagogiska och praktiska verktyg och redskap bli ”kittet” som berikar, håller samman och utvecklar positiva, sociala och konstruktiva skeenden i de ungas så väl som vuxnas vardag.

Vid pennan

Leif Laudinger

Vem är ”samhället” om inte du & jag?

Posted in Familjen on 31 mars, 2015 by stigfinde

Jag tar med bestörtning del av människors tragiska historier om hur de mist sina barn på grund av myndigheters försumlighet och slarv. Jag läser titt som tätt om statistik kring allt fler och fler unga människor som mår psykiskt illa i sina liv. I min egen närhet har jag kontakt med flertalet unga som känner att de saknar tillräckligt med stöttande vuxna runt omkring sig. Dessutom är våra media fulla med ångestfyllda ungdomar som kämpar med att hålla näsan över vattenytan…

När ska vi vuxna inse att vi är en del av problemet för våra unga? Hur långt ska det gå innan vi inser att vi behöver varandra  –  alla generationer  –  för att få bukt på trasiga ungdomsmiljöer? Tänk om vi skulle öppna våra dörrar och upptäcka att vi sitter i samma skit allihop, även om du och jag inte direkt lever i utsatta områden? Vi kommer förr eller senare att drabbas av problemen, även om vi inte råkar ut för dem personligen.

Vi har ett gemensamt ansvar. Samhället är inte något kryptiskt utanför oss själva, utan vi är i högsta grad del av det vilka krumbukter vi än gör för att lägga såväl problem som möjligheter utanför vår egen, privata person. Vi är inte ”fristående” från ”samhället”. Samhället är inte någon maktapparat utanför vår kontroll. Det som händer i samhället har vi  –  tro det eller ej  –  ett i högsta grad gemensamt ansvar för!

Vänd på steken! Vad händer om vi öppnar våra dörrar? Vad händer om vi föräldrar och fostrare tillsammans med våra visa äldre går samman och stakar ut vägen framåt? Är det inte hög tid? Borde vi inte sluta skylla på annat utanför oss själva och sopa rent framför egen dörr?

Vi sitter på en bomb, mina vänner! Tillsammans är vi starka! Tillsammans skulle vi kunna försätta berg! Låt oss starta här och nu! Låt oss vinna tillbaka förtroendet från våra utsatta unga  –  vår framtid! Jag är beredd att starta NU! Mitt sätt är att involvera mig och använda mig själv  för att starta en ny rörelse där ”TILLSAMMANS” är det viktigaste ledordet och där ”RINGAR-PÅ-VATTNET” och ”KONSTRUKTIV DELAKTIGHET GENOM DIALOG OCH DELAKTIGHET” är självklarheter!

Välkomna till min Facebook-sida och ta del av mitt sätt att engagera mig för våra unga  –  för framtiden!

Leffe Laudinger